آموزش دوره Pre IELTS – فشرده

شرایط کلاسها PRE IELTS  در کلاسهای فشرده و خصوصی به شرح زیر است:
کلاسها در ۲۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار میشود.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های فشرده در بازه زمانی یک ماه و نیم برگزار میگیرد.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های خصوصی در بازه زمانی یک ماهه برگزار میگیرد.

800,000 تومان